VLK Europos duomenų mainų informacinė sistema

Elsis pro
Projekto pavadinimas:

VLK Europos Sąjungos socialinės apsaugos duomenų mainų informacinės sistemos E-formų ir struktūrizuotų elektroninių dokumentų tvarkymo posistemės sukūrimas (VLK.EF)

Klientas:

VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

Laikotarpis:

2014/11 – 2015/10

Sprendimai:

;

Projekto aprašymas:

Projekto metu sukurta VLK Europos Sąjungos socialinės apsaugos duomenų mainų informacinės sistemos E-formų ir struktūrizuotų elektroninių dokumentų (toliau – SED) tvarkymo posistemė (toliau VLK.EF) ir atlikti sistemos naudotojų mokymai.
Įdiegus VLK.EF pasiekti šie pagrindiniai uždaviniai:

 • automatizuoti išvykstančių į ES šalis LR apdraustųjų ir į LR atvykusių ES apdraustųjų duomenų rinkimą, kaupimą ir teikimą;
 • automatizuoti E-formų ir SED teisės į išmoką ir sąskaitų dokumentų tvarkymą, išmokų natūra išlaidų kompensavimo, apskaitos bei kontrolės procedūras.

VLK.EF pagalba vykdomos šios funkcijos:

 • centralizuotai tvarkomi gautų ir išduotų E-formų ir SED duomenys:
 • Sukurtas išduotų ir gautų teisės į išmokas (E106, E109, E120, E121, SED S1, S072) dokumentų valdymas IT priemonėmis;
 • Sukurtas išduotų ir gautų sąskaitų (E125, SED S080) dokumentų valdymas IT priemonėmis.
 • tvarkomi duomenys apie ES šalių apdraustiesiems Lietuvos Respublikoje mokėtas išmokas natūra ir apie LR apdraustiesiems ES šalyse mokėtas išmokas natūra;
 • analizuojami sukaupti duomenys, formuojamos ataskaitos;
 • teikiami duomenys informacinės sistemos duomenų gavėjams elektroniniu būdu.

VLK.EF buvo integruota su kitomis VLK informacinėmis sistemomis:

 • SVEIDRA (privalomosios sveikatos draudimo informacinė sistema) – sąsaja skirta asmeniui suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų duomenims gauti.
 • DPSDR (draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registras) – sąsaja skirta apsikeisti asmens draustumo duomenis.
 • VLK DVS (dokumentų valdymo sistema) – sąsaja skirta išduotų E formų ir SED registravimui DVS.


Panaudotos technologijos
:

Java, Oracle WebLogic, JavaServer Faces, PrimeFaces, EclipseLink, Oracle Database 11g Standard Edition, Docx4J

 

Daugiau informacijos:

www.vlk.lt