TTVAM studijų kokybės informacinė sistema

Elsis pro
Projekto pavadinimas:

Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos vidinės studijų kokybės užtikrinimo informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas

Klientas:

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla (TTVAM)

Laikotarpis:

2012/09 – 2013/03

Sprendimai:

;

Projekto aprašymas:

Vykdant projektą „Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos vidinės kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas“ Nr. VP1-2.1.-ŠMM-04-K-02-008 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-04-K priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“, buvo sukurtas ir įdiegtas vidinės studijų kokybės vadybos sistemos dokumentų ir duomenų įrašų valdymo bei veiklos rodiklių valdymo (matavimo, stebėsenos ir vertinimo) IT įrankis, kuris yra neatskiriamas tobulinamos TTVAM vidinės studijų kokybės vadybos sistemos dalis. Tai padės įgyvendinti vidinės studijų kokybės vadybos sistemos valdymą, kuri atitinka šių standartų reikalavimus (arba lygiaverčius):

–       LST EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008), kokybės valdymas,
–       European Foundation for Quality Management (EFQM),
–       BSC (Balanced Scorecard) principai,
–       LST ISO 26000:2010 (ISO 26000:2010), socialinė atsakomybė.

Sistemą sudaro du pagrindiniai moduliai:

1)     kokybės vadybos sistemos dokumentų ir duomenų įrašų valdymo IT modulis, kuris apima visos institucijos kokybės vadybos sistemos dokumentų, duomenų įrašų ir informacijos valdymo, neatitikčių registravimo (fiksavimo, koregavimo, stebėjimo) funkcijas nuo institucinio iki kiekvieno darbuotojo lygmens.

2)     veiklos rodiklių matavimo, stebėsenos ir vertinimo IT modulis, kuris leidžia įgyvendinti vidinės studijų kokybės vadybos sistemos valdymą bei užtikrina visapusišką kokybės vadybos sistemos matavimo ir vertinimo funkcionavimą.

Panaudotos technologijos:
PostgreSQL DB, Apache Tomcat aplikacijų serveris, Java, Eclipselink, Primefaces (komponentai), JSF 2.0, Ajax, XHTML, Apache Jackrabbit (dokumentų saugykla).

Daugiau informacijos:

www.ttvam.lt